Yarımada Çalıştayı Düzenlendi

Yarımada Çalıştayı Düzenlendi

TARİH: 30 Haziran 2021

Antik çağdan günümüze bilimin, felsefenin, sanatın merkezi olan; doğal, kültürel ve tarihi mirası bir bütün olarak günümüze taşıyan; tarımı, ormanı, flora faunası, endemik yapısı, toprağı ve suyu ile korunması gereken Yarımada için, 4 Haziran 2021 tarihinde İzmir Kent Konseyleri Birliği’nin çağrısıyla, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu ve sivil toplum işbirliği ile “Yarımada’ya Sahip Çık” Çalıştayını düzenlendi. 

Çalıştay kapsamında gerçekleştirilen oturumlarda; Gazeteci Emin Çapa, Eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel, Gazeteci Doğan Tılıç, Prof. Dr. Melek Göregenli, CHP PM üyesi ve Bursa Milletvekili, önceki dönem Tarımdan Sorumlu Genel Bşk. Yrd. Orhan Sarıbal tarafından yapılan sunumlarda konuşmacılar, ülkemizde çılgın projelerle yağmalanan yaşam alanlarımıza ve bu politikaların yaşantımızda yarattığı etkilere ilişkin görüşlerini paylaştılar. Yarımadada sözde projeye konu olan bölgenin mevcut durumu, Doç Dr. Koray Velibeyoğlu, Güven Eken, Prof. Dr. Erdoğan Atmış tarafından aktarıldı. 

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu adına yapılan değerlendirmeler ile TMMOB İzmir İKK Çeşme Raporu paylaşıldı. Aşağıda bir kısmına yer verilen raporun tamamına ve sunuma www.tmmobizmir.org web sitesinden erişilebilir. 

(…) Ülkemizde son 20 yıl boyunca sürdürülebilir ekonomik bir model yerine uygulanan ranta dayalı ekonomi politikaları nedeniyle kentlerimiz, tarım alanlarımız, kıyılarımız, ormanlarımız, derelerimiz, doğal karakteri korunması gereken alanlarımız, mevzuat değişiklikleri, plan değişiklikleri, ayrıcalıklı imar hakları düzenlemeleri, sit alanlarında yapılan değişiklikler ile kullanım amacı değiştirilmiş, satılmış, plansız yapılaşma ve talana açılmıştır. İzmir’in en önemli doğal ve ekolojik zenginliği, aynı zamanda kent halkının nefes alma alanı olan İzmir Yarımada Bölgesi de bu süreçlerden ve soylulaştırma politikalarından etkilenmiş ve son yılların cazibe merkezi olarak, yaşadığımız olumsuz kentleşme süreçlerinin sonuçlarını yaşamaya başlamıştır. (…) İzmir kentinin hedefi olan sürdürülebilir, doğa ile barışık, yaşanabilir bir İzmir için Yarımadayı anlamak ve tartışmak, Yarımadanın kentin bütünü için değeri, anlamı, planlama süreçlerini değerlendirmek ve “Nasıl bir yarımada istiyoruz?” sorusuna kentin tüm bileşenleri ile, birlikte cevap aramak için gerçekleşen çalıştayda tüm konuşmalar ortak bir cümleyle son buldu: “Yarımada’yı Koruyalım” (…) Çeşme Turizm Planı olarak sunulan proje bilimsel dayanaktan yoksun, kamu ve doğa yararına aykırıdır. Kalkınma ve turizmin gelişmesi adı altında bize sunulan proje, İzmir halkını yoksullaştıracak, nefes alma alanlarını elinden alacak, sermaye sahiplerinin elinde köleleştirecektir. Bu sadece bir doğa yıkımı değil aynı zamanda kentimizin ve tüm ülkenin doğal zenginliklerini bir avuç sermaye sahibine kurban eden; sosyal adalet, çevresel adalet gibi temel yaşam ilkelerine aykırı bir turizm planı olarak, kamunun alanlarını ve kaynaklarını kısa vadeli rant politikalarının hizmetine sunmaktır. Ülkemizin her köşesinde yürütülen ekolojik talan projelerinin en büyüklerinden birisi Çeşme Projesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Çeşme Projesi İzmir’in KANAL İSTANBUL’UDUR… İzmir İçin, Yaşam Hakkımız, Geleceğimiz, Yaşam Alanlarımız için, Çeşme Projesine DUR DİYECEĞİZ.. 

Başta Çalıştayımıza katılarak; Kenti Korumakla sorumlu olduğunu ve bu mücadeleye devam edeceğini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç SOYER olmak üzere, kentin tüm yöneticileri, milletvekillerini, İzmir Halkını YARIMADA’YI KORUMAYA, MÜCADELEMİZE ORTAK OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ!

İZMİR KENT KONSEYLERİ BİRLİĞİ, Haziran 2021