Basında: Savcı'dan Çeşme Projesi görüşü: İptal edilmeli!

Basında: Savcı'dan Çeşme Projesi görüşü: İptal edilmeli!

TARİH: 27 Ocak 2023

BASINDA: egedesonsoz


Savcı'dan Çeşme Projesi görüşü: İptal edilmeli!

Çeşme Kültür ve Turizm Bölgesi’ne karşı açılan dava ile ilgili ‘düşünce’ yazısını gönderen Danıştay Savcısı Elif Emel Çelik projenin iptal edilmesi yönünde görüş bildirdi. 
Metehan UD/ EGEDESONSÖZ - Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ilan edilen “Çeşme Kültür ve Turizm Bölgesi” planlama süreci devam ederken meslek örgütleri ve çevreciler tarafından açılan davada yeni bir gelişme yaşandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın planlama çalışmalarını sürdürdüğü Çeşme Projesi’ne karşı açılan davada bilirkişi raporu geçtiğimiz aylarda yayınlanmıştı. TMMOB, İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası ve EGEÇEP gibi sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların da başvurusuyla açılan dava sonucunda Danıştay 6. Dairesi’nin atadığı bilirkişilerin raporunda, projenin planlama ilkelerine ve kamu yaranına uygun olmadığı vurgulanmıştı. Rapora rağmen Danıştay 6. İdaresi, meslek örgütlerinin ve çevrecilerin yürütmeyi durdurma talebini oy çokluğu ile reddetmişti.

Süreçle ilgili olarak ise yeni bir gelişme yaşandı. Danıştay’ın üst kurulu olan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararı yeniden ele aldı. Kurul yaptığı değerlendirmede ret kararını kaldırdı ve yürütmenin durdurulmasına karar verdi.


BİLİRKİŞİ VURGUSU!

Ancak dava açanlar arasında yer alan İzmir Tabip Odası’nın taraf olma talebi dava konusu işlemin, Oda'nın hak ve menfaatini doğrudan etkilemediği belirtilerek Danıştay 6. Dairesi tarafından reddedilmişti. Oda’nın taraf olma talebi ile ilgili itiraz yazısına dair ‘düşünce’ yazısı gönderen Danıştay Savcısı Elif Emel Çelik, bilirkişi raporu doğrultusunda dava konusu işlemin iptal edilmesini istedi.


'KTKGB TANIMINA VE AMACINA AYKIRI'

Görüş yazısında “Sonuç olarak işlemin dayanağı Gerekçe Raporunda, 5.150 hektar orman alanı ile korunan alanları içerecek şekilde 16.000 hektarın üzerinde olan alanın KTKGB olarak belirlenmesi ile korunan alanların KTKGB sınırları içerisinde kalmasının zorunluluğunun, sebeplerinin ve kamu yararının, turizm geliri ve turist sayısı hedefi için gerekli 300.000 ilave yatak kapasitesinin %30'unun bölgede oluşturulması amacının daha küçük bir alanda gerçekleştirilmesinin mümkün olup olmadığının, yatırıma konu olacak turizm türlerinin kendi içindeki entegrasyonu ile çevreye etkisinin ve zaten yetersiz olan su kaynaklarına olabilecek olumsuz etkisinin giderilmesi yöntemlerinin, korunan alanlarla ilişkilerinin, bağlantılarının, korumaya ilişkin yöntemlerin, turizmin tüm yıla yayılması stratejisinin gerçekleştirilmesine ve Çeşme ilçesindeki jeotermal kaynak potansiyeli ve bu potansiyelin değerlendirilmesi yöntemine ilişkin yeterli verilerin ve bilgilerin yer almadığı anlaşılmaktadır. Öte yandan deniz alanını ile yaklaşık 47 kilometre kıyı alanının ve sahil şeridinin KTKGB sınırı içine alınmasının hukuki dayanağı bulunmamaktadır. Bu durumda yukarıda yazılı Yönetmeliğin 4. maddesindeki düzenlemelere uygun olmayan Gerekçe Raporuna dayanan ve Kanun'da belirtilen KTKGB tanımına ve amacına aykırı olan İzmir Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinin sınırlarının yeniden belirlenmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle, davacılardan İzmir Tabip Odası yönünden davanın ehliyet yönünden reddi, diğer davacılar yönünden dava konusu işlemin iptali gerektiği düşünülmektedir.” denildi.