ÖNCE ÖZELLEŞTİRME, SONRA AYKIRI RUHSAT!  SIRADA NE VAR ? (!)

ÖNCE ÖZELLEŞTİRME, SONRA AYKIRI RUHSAT! SIRADA NE VAR ? (!)

TARİH: 05 Temmuz 2024

ÖNCE ÖZELLEŞTİRME, SONRA AYKIRI RUHSAT!

SIRADA NE VAR ? (!)

Mülkiyeti Hazine adına kayıtlı İzmir İli, Buca İlçesi, Tınaztepe Mahallesi 624 ada 8 numaralı parselde kayıtlı taşınmaz; T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 16.05.2022 tarihinde gerçekleştirilen ihale ile 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında “satış” yöntemiyle özelleştirilmiştir.

Söz konusu taşınmazın satışı sonrası; çeşitli medya organlarında haber ve reklamlara konu olan, gayrimenkul alım-satım sitelerinde ilanları bulunan “Altun Yaşam Projesi” hakkında, üyelerimiz ve vatandaşlar tarafından çeşitli başvurular yapılmıştır.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 10.01.2019 tarih ve 595 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği üzerinden yapılan incelemeler neticesinde; “Altun Yaşam Projesi”nin bulunduğu taşınmazın “Ticaret Alanı (Emsal:2.40, Yençok:6 Kat)” kullanımında kaldığı tespit edilmiş ve söz konusu taşınmaza ilişkin verilmiş herhangi bir ruhsat olup olmadığı, ruhsat olması durumunda, ruhsatın 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklere, mevcut plan kararlarına ve plan kararlarıyla belirlenmiş yapılaşma koşullarına uygun olup olmadığı hususunda Buca Belediye Başkanlığından ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından bilgi ve belge talebinde bulunulmuştur.

Buca Belediye Başkanlığı tarafından iletilen cevap yazısında; İzmir İli, Buca İlçesi, Adatepe Mahallesi 624 ada 10 numaralı parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin düzenlenen yapı ruhsatının; “Buca 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları Plan Notlarında yer alan konut ve ticaret seçenekli konut alanlarında; ada ölçeğinde müracaat edilmesi halinde ada üzerindeki yapılaşma koşullarına göre ilgili Müdürlüğünce yürürlükteki Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre hesaplanan inşaat alanını (Emsal) geçmemek koşulu ile TAKS:0.40 Yençok:15 kat olacak şekilde inşaat izni verilebilir. Ayrıca, A-4,5/3(Aynk Nizam, dört kat, ön bahçe mesafesi 5.00 m., yan bahçe mesafesi 3.00 m.) yapılaşma nizamı verilmiş konut ve ticaret seçenekli konut alanlarında imar adasının tümünde imar planında belirtilen yapılaşma koşullarına göre oluşturulan imar parsellerinde parsel cephesi 22.00 m. parsel büyüklüğü 600m2 den az olmamak ve hiçbir durumda TAKS:0.40'ı geçmemek ve ilgili Müdürlüğünce yürürlükteki Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre hesaplanan inşaat alanını (Emsal) geçmemek şartı ile Yençok: 15 kat olacak şekilde inşaat izni verilebilir. Bu alanlarda ada ölçeğinde müracaat edilmesi halinde TAKS:0.40'ı geçemez." hükmü uyarınca düzenlendiği,

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından iletilen dağıtımlı cevap yazısında ise; “Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 10.01.2019 tarih ve 595 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Ticaret Alanı” kullanım kararında kalan İzmir İli, Buca İlçesi, Adatepe Mahallesi 624 ada 10 numaralı parselde kayıtlı taşınmaza, Buca İlçesi ile ilgili plan notlarında15 kat yapılaşmasına izin veren herhangi bir hüküm bulunmamasına rağmen 15 kat yapılaşma izni verilmesinin gerekçesinin anlaşılamadığı bu nedenle Buca Belediye Başkanlığı tarafından verilen yapı ruhsatının yürürlükteki plan hükümlerine uygunluğunun sağlanması”

gerektiği bildirilmiştir.

Buca 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları Plan Notlarında; “KONUT VE TİCARET SEÇENEKLİ KONUT ALANLARI” için ada ölçeğinde müracaat edilmesi ve toplam inşaat alanının (emsal) geçilmemesi koşulu ile “Yençok:15 Kat” olacak şekilde inşaat izni tanımlanmış olmasına rağmen; yürürlükteki imar planında “TİCARET ALANI” kullanımında kalan “Altun Yaşam Projesi”nin bulunduğu taşınmaza da 15 kat yapılaşma izni verilmiştir! Oysa; hem 10.01.2019 tarih ve 595 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Plan Notlarında hem de Buca 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları Plan Notlarında “Ticaret Alanı” olarak belirlenen alanların 15 kat yapılaşmasına izin veren herhangi bir hüküm bulunmamaktadır!

Sonuç olarak; İzmir İli, Buca İlçesi, Adatepe Mahallesi 624 ada 10 numaralı parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde “Yençok:15 Kat” olacak şekilde inşaat izni oluşmasını sağlayan yapı ruhsatı, yasal dayanaktan yoksun bir şekilde düzenlenmiş olup açıkça yürürlükteki plan notlarına, mevzuata ve usule aykırılık taşımaktadır. Bu kapsamda; devam eden inşaat faaliyetleri derhal durdurulmalı ve söz konusu yasal dayanaktan yoksun ruhsat ileride telafisi mümkün olmayan ve hukuken geri dönülmesi imkansız sonuçlara sebebiyet vereceğinden ivedilikle iptal edilmelidir.

İdarelerin hukuka aykırılığını tespit etmiş oldukları işlemler için geri alma veya kaldırma yolunu işletmelerinin hukuken mümkün olduğunu hatırlatır ve ruhsatın iptal edilmemesi durumunda TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi ve TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi olarak konu ile ilgili hukuki yollara başvurulacağını bildiririz.

Saygılarımızla.

TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi